บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)


การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น และประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ด้วย และหากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯที่ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไร ขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดิม) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 85.12 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอยกเลิกกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลใหม่ในวันที่ 10 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 24 เมษายน 2563

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกระทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป